Gebruikers voorwaarden

De algemene voorwaarden/gebruikers voorwaarden zijn de enige kleine lettertjes die wij je vragen aandachtig door te lezen. Dit om jezelf te informeren wat je rechten en plichten zijn wanneer je gebruik maakt van OnVoice en door gebruik te maken van OnVoice op welke manier dan ook zodat je weet met welke gebruikersvoorwaarden je akkoord bent gegaan.

Artikel 1 Wat is OnVoice
1.1 OnVoice biedt je tegen betaling een 100% webbased interface om je zakelijke financiële administratie, projecten en relaties overzichtelijk te beheren.
1.2 OnVoice biedt de zelfstandige ondernemer een veilige online administratie afdeling welke de ondernemer in staat stelt om effectiever en efficiënter met zijn eigen core business bezig te kunnen zijn.
1.3 OnVoice is geen volledig boekhoudprogramma de bedoeling van OnVoice is dat je indien gewenst zelf per periode (bijvoorbeeld voor de opmaak van de jaarrekening) laat ondersteunen door je eigen accountant. OnVoice is dan ook geschikt voor je eigen accountant om uitgelezen te worden in zijn boekhoudsysteem.

Artikel 2 Toepasselijkheid
2.1 De gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat je van de service(dienstverlening) van OnVoice gebruik maakt.
2.2 OnVoice is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De meest actuele gebruiksvoorwaarden zullen op de Website te vinden zijn of worden tijdens het gebruik van OnVoice onder jouw aandacht gebracht. Indien je het gebruik van OnVoice voortzet na wijziging of aanvulling van deze gebruiksvoorwaarden, accepteer je daarmee de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden onherroepelijk. Indien je niet instemt met de gewijzigde of aangevulde gebruiksvoorwaarden, heb je de mogelijkheid om het abonnement met OnVoice direct te beëindigen, in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11. OnVoice raadt je dan ook aan om de gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

Artikel 3 Abonnement OnVoice
3.1 Om gebruik te kunnen maken van OnVoice, kun je een abonnement aanvragen zoals beschreven op de Website. Je staat er tegenover OnVoice voor in dat de informatie die je bij het aanmaken of wijzigen van je abonnement compleet, waarheidsgetrouw, juist en actueel is. Het is dus niet toegestaan om een abonnement op naam van een ander aan te maken of aan te vragen. Ten behoeve van je abonnement dien je een geldig e-mail adres op te geven, waarmee OnVoice de registratie voor je in orde maakt. Met het verkregen wachtwoord van OnVoice verkrijg je tenslotte toegang mbt jouw afgenomen abonnement. Verander dit wachtwoord en bewaar dit wachtwoord vervolgens goed.
3.2 De gegevens die je tijdens en na het registratieproces verstrekt worden door OnVoice enkel in overeenstemming met het privacy beleid gebruikt die je eveneens op de website kunt raadplegen en nalezen.
3.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van je combinatie e-mail adres en wachtwoord. Je bent zelf aansprakelijk voor al het gebruik dat via jouw abonnement op de service van OnVoice wordt geregistreerd. OnVoice mag ervan uitgaan dat jij ook daadwerkelijk degene bent die zich aanmeldt met jouw persoonlijke e-mail adres en wachtwoord. Zodra je weet hebt of reden hebt te vermoeden dat een E-mail adres en/of wachtwoord in handen is/zijn gekomen van onbevoegden, moet je OnVoice daarvan op de hoogte stellen, onverminderd jouw eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals het veranderen van je wachtwoord.
3.4 OnVoice is bedoeld voor personen die 18 (achttien) jaar of ouder zijn. Indien je jonger bent dan 18 (achttien) jaar mag je geen gebruik maken van de service van OnVoice zonder schriftelijke toestemming van een ouder of voogd. Door akkoord te gaan met de algemenevoorwaarden gaat OnVoice er van uit dat je inderdaad 18 (achttien) jaar of ouder bent.
3.5 OnVoice behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, je wachtwoord en/of je inlognaam te veranderen indien zij dit noodzakelijk acht in het belang van het functioneren van de service.
3.6 Je kunt éénmalig gebruikmaken van een introductieabonnement van de betaalde service die door OnVoice wordt aangeboden (zie artikel 5). De voorwaarden waaronder je hiervan gebruik kunt maken alsmede de termijn van het introductieabonnement, staan vermeld op de Website. Indien je de betaalde Service niet meer wenst te gebruiken na de introductieperiode hoeft u niets te doen. Je Abonnement wordt dan automatisch beëindigd. Je hebt dan tegenover OnVoice geen enkele betalings- of afnameverplichting. OnVoice behoudt zich te allen tijde het recht voor om introductieabonnementen, voor welke reden dan ook en zonder voorafgaande mededeling, te beëindigen danwel op te schorten, zonder dat zij dienaangaande tot enige schadevergoeding aan je verplicht zal zijn.

Artikel 4 Het gebruik van de service van OnVoice
4.1 Je aanvaardt dat de service van OnVoice alleen de functionaliteit, Informatie en overige eigenschappen bevat zoals je die aantreft in OnVoice op het moment van gebruik. OnVoice sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook uitdrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, rechtmatigheid, integriteit, juistheid en volledigheid van het gebruik van OnVoice.
4.2 Je staat er tegenover OnVoice voor in dat je gerechtigd bent om van de service gebruik te maken en dat je zal handelen in overeenstemming met deze gebruiksvoorwaarden. Het gebruik van de Informatie, data en de service van OnVoice is volledig voor eigen rekening en risico. De Informatie, data en de service mag slechts voor eigen doeleinden worden gebruikt. Gebruik door of ten behoeve van derden is niet toegestaan.
4.3 Je bent zelf verantwoordelijk voor de activiteiten, waaronder het plaatsen van inhoud, die je via jouw abonnement verricht. Onverminderd de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden mogen de activiteiten, waaronder mede het plaatsen van inhoud en het gebruik van de data, die je verricht met behulp van de service, niet:
a. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van OnVoice te omzeilen;
b. onredelijk of disproportioneel beslag op de infrastructuur van de Website leggen of de functionaliteit(en) van de service belemmeren;
c. bestaan uit het aannemen van een valse identiteit of het ten onrechte suggereren dat je bij OnVoice betrokken bent;
d. in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;
e. in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden, het privacy beleid of enig ander juridisch document dat van toepassing is verklaard middels deze gebruiksvoorwaarden;
f. inbreuk maken op rechten van OnVoice of derden, waaronder intellectuele eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
g. op enigerlei wijze anderszins onrechtmatig zijn;
h. de belangen en goede naam van OnVoice schaden.
4.5 Je vrijwaart OnVoice voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de de door jou verrichte activiteiten tijdens en afloop van jouw abonnement, zoals het plaatsen van inhoud op enigerlei wijze onrechtmatig zijn.
4.6 OnVoice zal zich naar redelijkheid inspannen om de service te verlenen. Ze garandeert echter niet dat de service te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is, noch dat de service (inclusief de informatie en de data) foutloos en/of volledig wordt geleverd. storingen in de service kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- en/of telefonieverbinding door virussen of fouten/gebreken. OnVoice is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig ten opzichte van de gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de service.
4.7 De technische eisen en faciliteiten die nodig zijn om van de service gebruik te kunnen maken, waaronder begrepen maar niet beperkt tot hardware, internetaansluiting en/of mobiele telefoons alsmede de kosten voor het gebruik daarvan, komen voor je eigen rekening.

Artikel 5 Bepalingen betreffende het OnVoice abonnement
5.1 Voor het abonnement van OnVoice, kun je kiezen uit twee mogelijkheden per maand of per jaar. De prijzen die worden genoemd, zijn prijzen per maand of per jaar en zijn bedragen exclusief BTW, mits anders aangegeven.
5.2 Het abonnement voor het gebruik van de service, alsmede enige extra administratie- of inrichtingskosten die je voorafgaand aan aanmelding bekend zullen worden gemaakt, dienen vooraf te worden betaald. Dat wil zeggen dat je het totaalbedrag voorafgaand aan een nieuwe periode (maand of jaar) aan OnVoice dient te betalen.
5.3 Eenmaal betaalde bedragen worden door OnVoice niet terugbetaald, ook niet bij vroegtijdige beëindiging van de service.
5.4 Indien er in verband met de service betalingen worden verricht die je niet hebt geautoriseerd, dien je OnVoice daarvan uiterlijk dertig (30) dagen na ontdekking daarvan op de hoogte te stellen. Na verstrijken van deze periode, zal de betaling als door u geaccepteerd worden beschouwd.
5.5 Indien er na beëindiging van de service nog bedragen verschuldigd zijn aan OnVoice, zal je deze binnen veertien (14) dagen na beëindiging voldoen.
5.6 OnVoice behoudt zich het recht voor om prijzen voor de service tussentijds te wijzigen. zulke wijzigingen kunnen mede inhouden het in rekening brengen van extra bedragen (voor bepaalde onderdelen van de service). OnVoice zal jou van zulke wijzigingen vooraf op de hoogte stellen door middel van een e-mail naar het door jou opgegeven e-mailadres. Indien je het gebruik van de service voortzet na de verzending door OnVoice van zo een e-mail, accepteer je daarmee de wijzigingen onherroepelijk. Indien je het niet eens bent met wijzigingen, is je enige mogelijkheid en remedie om gebruik van de service te staken, jouw Abonnement te beëindigen en het gebruik van de betaalde service op te zeggen in overeenstemming met het bepaalde in artikel 11 van deze gebruiksvoorwaarden.
5.7 Bij niet of niet-tijdige betaling is vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente, waarbij een eenmaal ingegane maand wordt gerekend als een volle maand.
5.8 Alle (buiten-)gerechtelijke kosten, inclusief kosten ter incasso en kosten voor rechtsbijstand die OnVoice heeft moeten maken ten gevolge van de niet nakoming door jou van jouw (betalings)verplichting(en), komen volledig voor jouw rekening.
5.9 In geval van niet-tijdige betaling is OnVoice gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden zonder dat voor verzuim een formele ingebrekestelling en redelijke termijnstelling voor is vereist danwel de toegang tot de service op te schorten of te beperken tot aan het moment waarop u aan al uw (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van kosten en rente daaronder begrepen.

Artikel 6 Inhoud
6.1 Onverminderd hetgeen is bepaald in artikel 4.3, garandeer je dat je geen inhoud via de service zal verspreiden:
a. die discriminerend is terzake uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst, of anderszins kwetsend is;
b. oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
c. die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
d. die naar de mening van OnVoice in strijd is met de goede zeden of goede smaak, gewelddadig is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites, of pornografisch of erotisch materiaal bevat;
e. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
f. waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gepleegd;
9. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden.
h. die op enig andere wijze als indiscreet of incorrect wordt bevonden, ter bevinding van OnVoice, waaronder begrepen maar niet beperkt tot petities, ongeautoriseerde club lidmaatschappen, charity requests, piramide spelen, bevorderen van criminaliteit, loterijen, wedstrijden, of foto’s of beeltenis van anderen zonder zijn of haar toestemming.
2. 6.2 OnVoice heeft geen kennis van de inhoudelijke data betreffende jouw persoonlijke abonnement. OnVoice accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor deze door jouw persoonlijke ingevoerde data.

Artikel 7 Onderbreking Service
7.1 OnVoice is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden tegenover jou, de website en/of service (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de website en/of onderhoud aan de service.
7.2 OnVoice is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de website en/of service aan te brengen.
7.3 OnVoice is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en/of verdere uitleg en zonder daarmee schadeplichtig te worden tegenover jou, de website en/of service te beëindigen.

Artikel 8 Intellectuele Eigendomsrechten
8.1 De Intellectuele Eigendomsrechten met betrekking tot de website, de service en de Informatie die OnVoice aanbiedt, waaronder mede begrepen de intellectuele eigendomsrechten op de teksten, afbeeldingen, vormgevingen, foto’s, software, audiovisueel materiaal en overige materialen berusten bij OnVoice en/of haar licentiegevers.
8.2 Onder de voorwaarden zoals gesteld in deze gebruiksvoorwaarden, verleent OnVoice jou een beperkt, persoonlijk, herroepelijk, niet-exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet-overdraagbaar, recht om de service en de informatie enkel te gebruiken als omschreven in artikel 1.
8.3 Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om informatie en gegevens, programma’s en/of materialen te downloaden, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, of op enige andere wijze ter beschikking te stellen, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of voor enig ander doeleinde te gebruiken dan de in deze gebruiksvoorwaarden genoemde doeleinden, tenzij OnVoice of de betreffende rechthebbende daar toestemming voor heeft gegeven, of dwingendrechtelijke regels anders bepalen. Dit geldt niet voor Inhoud die je zelf rechtmatig via de service hebt ingevoerd.
8.4 Het is niet toegestaan om kennisgevingen of vermeldingen met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten te verwijderen, onleesbaar te maken, te verbergen of te wijzigen.
8.5 Niets in deze gebruiksvoorwaarden is bedoeld om enige Intellectuele Eigendomsrechten aan jou over te dragen. Het gebruik dat je mag maken van de service is beperkt tot hetgeen in deze gebruiksvoorwaarden is beschreven. Je zult geen handelingen verrichten die inbreuk kunnen maken op de Intellectuele Eigendomsrechten van OnVoice, zoals het registreren van domeinnamen of merken die lijken op of identiek zijn aan enig object waarop OnVoice intellectuele eigendomsrechten heeft. Je erkent en aanvaardt dat enig ongeoorloofd gebruik van bestanden, gegevens en materialen waarop intellectuele eigendomsrechten rusten, inbreuk maakt op deze gebruiksvoorwaarden en op de toepasselijke wetgeving.

Artikel 9 Privacy
9.1 Tijdens het aanmaken van jouw abonnement en gedurende het verlenen van de service, zul je gegevens aan OnVoice verstrekken. Deze gegevens zullen conform het Privacy Reglement van OnVoice en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt. Contactgegevens zullen enkel door OnVoice gebruikt worden om je te informeren of te ondersteunen bij vragen door jou aan OnVoice. Nooit zal OnVoice op welke manier dan ook jouw contactgegevens aan derden doorspelen. Indien OnVoice besluit een nieuwsbrief of soortgelijke informatie te gaan verspreiden dan zal je altijd de mogelijkheid krijgen om je van dergelijke informatie verstrekking uit te schrijven. Je hebt het al druk genoeg met je onderneming dus daar houden we rekening mee. Heb je zelf vragen dan mag je ons te allen tijden via de beschikbare communicatie mogelijkheden benaderen.

Artikel 10 Aansprakelijkheid
10.1 OnVoice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van het verlenen van de service, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website of de onmogelijkheid om deze te gebruiken en/of enige aanverwante serviceverlening van OnVoice dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voorzover dit op grond van dwingend recht is toegestaan.
10.2 Voorzover er op grond van het bepaalde in artikel 10.1 enige aansprakelijkheid op OnVoice rust, is deze aansprakelijkheid tegenover jou, uit welke hoofde dan ook, te allen tijde per gebeurtenis – waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt – beperkt tot de in het lopende kalenderjaar daadwerkelijk door jou aan OnVoice betaalde vergoedingen (exclusief BTW) betreffende het afgenomen abonnement waaruit de aansprakelijkheid van OnVoice is voortgevloeid.
10.3 OnVoice is in ieder geval nooit aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de service die OnVoice verricht en/of jouw gebruik van de website.
10.4 OnVoice aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid noch verantwoordelijkheid met betrekking tot websites, producten en/of diensten van derden.
10.5 Je vrijwaart OnVoice voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit jouw gebruik van de website, de service en/of een schending van deze gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.
10.6 Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat je de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij OnVoice meldt. Iedere vordering tot schadevergoeding tegen OnVoice vervalt door het enkele verloop van 12 (twaalf) maanden na het ontstaan van de vordering.
10.7 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van OnVoice voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van OnVoice (“eigen handelen”) zelf en/of het bestuur van OnVoice uit te sluiten.

Artikel 11 Duur en beëindiging
11.1 Je hebt het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de service te stoppen en je abonnement te beëindigen.
11.2 In aanvulling op de andere (rechts)middelen die OnVoice ten diensten staan, is OnVoice te allen tijde zonder opgave van redenen en zonder voorafgaande uitleg, gerechtigd om je activiteiten in verband met jouw abonnement (tijdelijk) te beperken, op te schorten of buiten gebruik te stellen, je abonnement, toegang/account tijdelijk of blijvend stop te zetten en/of te verwijderen, een waarschuwing te doen uitgaan, de service te beëindigen en te weigeren om de service aan je te verlenen, in het bijzonder – maar niet daartoe beperkt – indien je handelt in strijd met deze gebruiksvoorwaarden en/of OnVoice van mening is dat jouw handelingen schade of aansprakelijkheid aan jezelf, aan andere Gebruikers, derden of aan OnVoice kunnen toebrengen. OnVoice zal hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig zijn tegenover de gebruiker.
11.3 Indien je jouw Abonnement beëindigt en het gebruik van de service stopt, zal de data en de door jou geplaatste inhoud aan jou ter beschikking worden gesteld en vervolgens zal alle data en het geregistreerde domein geheel verwijderd worden.

Artikel 12 Diversen, toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op deze gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de service en de website is Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen die tussen jou en OnVoice ontstaan, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement van Den Haag.
12.3 Deze gebruiksvoorwaarden bevatten alle afspraken die jij en OnVoice ter zake hebben gemaakt. Zij treden in de plaats van alle eerdere afspraken en overeenkomsten die jij en OnVoice ter zake hebben gemaakt, respectievelijk hebben gesloten. Mondelinge mededelingen, toezeggingen of afspraken hebben geen rechtskracht, tenzij deze schriftelijk zijn bevestigd.
12.4 OnVoice mag rechten en verplichtingen die uit deze gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal jou daarvan op de hoogte stellen. Indien je deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, kun je het gebruik van de service staken en je abonnement beëindigen.
12.5 Onverminderd eventueel voor OnVoice bestaande wettelijke verplichtingen om een overeenkomst tussen jou en OnVoice voor het gebruik van de website en de service te bewaren, is OnVoice niet verplicht om een eventueel gearchiveerde overeenkomst voor jou toegankelijk te houden.
12.6 Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven jij en OnVoice aan het overblijvende gedeelte verbonden. OnVoice zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.

Artikel 13 Definities
In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
13.1 Abonnement: persoonlijk profiel dat exclusief door jou wordt gecreëerd en beheerd nadat je je hebt aangemeld voor de service (dienstverlening Onvoice).
13.2 Inhoud: al het materiaal dat een gebruiker op de website plaatst en via de service toegankelijk maakt, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, opmerkingen, tips, en discussies.
13.3 Data: alle gegevens die worden verwerkt en gecreëerd door het gebruik van de service.
13.4 Service: de service die OnVoice jou gratis dan wel betaald via haar website verleent en welke beschreven is op de website en in artikel 3 van deze gebruiksvoorwaarden.
13.5 Gebruiker: natuurlijke persoon die een abonnement heeft aangemaakt en gebruik maakt van de service.
13.6 Informatie: al het materiaal, inclusief adviezen, dat OnVoice op de website plaatst en via de service toegankelijk maakt, met uitzondering van Inhoud.
13.7 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
13.8 Wachtwoord: het aan jouw verleende wachtwoord dat toegang geeft tot jouw abonnement.
13.9 Website: het besloten deel van de website van OnVoice, dat zich bevindt op https://gebruiker.OnVoice.nl/, inclusief alle subdomeinen.